Regulamin platformy

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Platformy, proszę kierować je na adres kursy.englishspeakingmum@gmail.com.

§ 1
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) ADMINISTRATOR – Justyna Winiarczyk Langauges for You wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Batalionów Chłopskich 87b/42, 01-307 Warszawa, NIP 7123014670, REGON 385591304,

2) UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Platformy, klient lub osoba niebędąca Klientem Sklepu englishspeakingmum.pl – odwiedzająca Sklep i mogąca zapoznać się z Treściami w obrębie Sklepu lub osoba, która umieściła w Sklepie Treść.

3) KUPUJĄCY – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

4) PLATFORMA – platforma internetowa dostępna pod adresem https://kursy.englishspeakingmum.pl/

5) SKLEP – Sklep internetowy dostępny pod adresem https://englishspeakingmum.pl/sklep

6) REGULAMIN – niniejszy regulamin

7) USŁUGA HOSTINGU – usługa polegająca na przechowywaniu informacji przekazanych przez Użytkownika oraz na jego żądanie.

8) PUNKT KONTAKTOWY – sposób umożliwiający Administratorowi bezpośrednią komunikację drogą elektroniczną z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych oraz z Użytkownikami.

9) MODERACJA – działania niezautomatyzowane lub zautomatyzowane, podejmowane przez Administratora, w szczególności w celu wykrywania, identyfikowania i zwalczania nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z usług, przekazywanych przez Użytkowników, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez Użytkowników, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta Użytkownika.

10) TREŚĆ – zawartość wypowiedzi Użytkownika zamieszczona na Platformie, w szczególności informacje w formie tekstu, zdjęcia, grafiki lub innego materiału, które Użytkownik umieścił w obrębie Platformy.

11) TREŚĆ NIELEGALNA – Treść, która sama w sobie lub w odniesieniu do funkcjonalności Platformy i usług Administratora nie jest zgodna z prawem Unii Europejskiej lub z prawem danego państwa członkowskiego UE, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

Za Treść nielegalną uznaje się w szczególności:

 • obrazy przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, prywatne zdjęcia/grafiki udostępniane bez zgody osoby uprawnionej do danego materiału,
 • cyberstalking,
 • treści służące do sprzedaży produktów niespełniających wymogów lub podrobionych,
 • treści służące do sprzedaży towarów lub świadczenia usług z naruszeniem prawa ochrony konsumentów,
 • treści naruszające prawa autorskie.

12) TREŚĆ NIEZGODNA Z WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUG PLATFORMY – Treść naruszająca i zakłócające zasady funkcjonowania Platformy, niniejszy Regulamin, a także Treść o charakterze nieprawdziwym, nieaktualnym, naruszającym dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego.

§ 2
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Za pośrednictwem Platformy, Administrator udostępnia kursy on-line zakupione przez Użytkownika od Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego www.englishspeakingmum.pl
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy, a także prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora.
 3. Do korzystania z Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1) dostęp do Internetu,
  2) standardowy system operacyjny,
  3) standardowa przeglądarka internetowa,
  4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom i przekazu danych w związku z korzystaniem z Platformy, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kursy.englishspeakingmum@gmail.com W reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy. Administrator odpowie na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 3
KORZYSTANIE Z PLATFORMY

 1. Platforma zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z kursów on-line, na czas określony w opisie danego kursu na stronie produktu w Sklepie.
 2. W celu skorzystania z kursu Użytkownik musi zalogować się do swojego konta , które zostało dla niego stworzone w wyniku złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu www.englishspeakingmum.pl/sklep
 3. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem i Regulaminem, a w szczególności:
  a. korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystania z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  b. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  c. nie rozpowszechniać kursów dostępnych w Platformie ani ich poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Administratora.
 4. W razie korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Administrator zachowuje prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Platformy.

§ 4
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na stronach Platformy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratorowi.
 2. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Użytkownika bez zgody Administratorowi, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5
DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w ramach Platformy jest Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawartej za pośrednictwem sklepu www.englishspeakingmum.pl/sklep, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych opisane zostały w polityce prywatności dostępnej tutaj: https://englishspeakingmum.pl/polityka-prywatnosci-sklepu/
 3. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Platformy, a co za tym idzie przechowywane na serwerze, na którym zainstalowana jest Platforma. Serwer należy do podmiotu trzeciego, zewnętrznego hostingodawcy, który związany jest z Administratorem umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte z bazy Platformy po usunięciu konta użytkownika w Platformie.
 5. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Administratorowi dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe zostały podane przez Użytkownika na etapie składania zamówienia w sklepie www.englishspeakingmum.pl/sklep, co było dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
 7. Platforma wykorzystuje pliki cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania wszystkich jej funkcji, w szczególności mechanizmu logowania, utrzymywania sesji zalogowanego użytkownika.

§ 6
AKT O USŁUGACH CYFROWYCH
(DSA)

1.   Administrator wyznacza Punkt kontaktowy służący do komunikacji w sprawach Treści, w szczególności dotyczący ich legalności oraz zgodności z warunkami korzystania z Platformy.

2.   Korespondencja w ramach Punktu kontaktowego odbywa się elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail englishspeakingmum@englishspeakingmum.pl

3.   O otrzymaniu korespondencji w ramach Punktu kontaktowego Administrator informuje nadawcę korespondencji niezwłocznie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych.

4. Zgłaszanie Treści nielegalnych oraz niezgodnych z warunkami korzystania z Platformy:

4.1. Administrator stosuje procedury, które umożliwiają dowolnej osobie zgłoszenie Treści, które dana osoba lub dany pomiot uważają za nielegalne oraz niezgodne z warunkami korzystania z Platformy.

4.2. Zgłoszenie może nastąpić drogą elektroniczną na wskazany na początku tego Regulaminu adres e-mail.

4.3. Zgłoszenie powinno zawierać:

a.   lokalizację Treści na Platformie w postaci bezpośredniego linku do Treści;

b.   przyczyny uznania lub uzasadnionego podejrzenia uznania tej Treści za nielegalną lub niezgodną z warunkami korzystania z Platformy;

c.   dane kontaktowe osoby zgłaszającej, w tym imię, nazwisko lub nazwę, adres e-mail, chyba że zgłoszenie dotyczy przestępstwa związanego z niegodziwym traktowaniem lub wykorzystaniem w celach seksualnych, pornografią dziecięcą, nagabywania dzieci do celów seksualnych oraz podżegania, pomocnictwa i usiłowania w zakresie tych przestępstw;

d.   oświadczenie, że osoba zgłaszająca powzięła w dobrej wierze przekonanie, że zgłaszane Treści są nielegalne lub niezgodne z warunkami korzystania z Platformy, w szczególności, że stawiane zarzuty są prawdziwe i kompletne.

4.4. Administrator niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych, potwierdza osobie zgłaszającej otrzymanie zgłoszenia, jeśli w zgłoszeniu został wskazany jej adres e-mail.

4.5. Zgłoszenie jest uznawane przez Administrator za prawdziwe, jeśli Administrator bez szczegółowej analizy prawnej stwierdzi nielegalność lub niezgodność Treści.

4.6. Administrator informuje niezwłocznie osobę zgłaszającą oraz inne osoby zainteresowane sprawą, nie później niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia, o powziętej decyzji dotyczącej zgłoszenia, informując o możliwości odwołania się od decyzji.

4.7. Przed wydaniem decyzji Administrator może zwrócić się do Użytkownika, który umieścił Treści objęte zgłoszeniem, o udzielenie wyjaśnień do zgłoszenia, jeśli jest to niezbędne do podjęcia decyzji.

4.8. Administrator rozpatruje wszystkie zgłoszenia oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do Treści, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, obiektywny i niearbitralny, oraz z zachowaniem należytej staranności.

4.9. Administrator nie używa narzędzi służących do automatycznego rozpatrywania zgłoszeń.

5. Procedura odwoławcza od zgłoszenia Treści nielegalnych lub niezgodnych z warunkami korzystania z Platformy:

5.1. Od decyzji Administratora wydanej w sprawie zgłoszenia funkcjonowania na Platformie Treści nielegalnej lub niezgodnej z warunkami korzystania z Platformy przysługuje odwołanie.

5.2. Odwołanie można złożyć w formie elektronicznej nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

5.3. Odwołanie powinno zawierać w szczególności:

a.   precyzyjne wskazania, dlaczego wydana decyzja jest nieprawidłowa;

b.   uzasadnienie stanowiska;

c.   wskazanie negatywnych skutków wydania decyzji dla osoby zgłaszającej lub osoby trzeciej.

5.4. Administrator rozpatrzy odwołanie nie później niż 14 dni od jego otrzymania. O wydanej decyzji na skutek odwołania Administrator poinformuje osobę zgłaszającą i inne osoby zainteresowane wynikiem sprawy.

5.5. Decyzja wydana w sprawie po rozpatrzeniu odwołania ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej kolejne odwołanie do Administratora.

6. Sankcje za publikowanie Treści nielegalnej lub niezgodnej z warunkami korzystania z Platformy:

6.1. Administrator ma możliwość zastosowania sankcji wobec Użytkownika, który umieścił w ramach Sklepu Treści nielegalne lub Treści niezgodne z warunkami korzystania z Platformy, również na skutek wydania decyzji o dokonaniu przez Użytkownika takiego naruszenia na podstawie rozpatrzonego zgłoszenia.

6.2. Administrator ma możliwość:

a.   ograniczyć widoczność Treści, w tym dokonać jej usunięcia, uniemożliwić do niej dostęp lub ją depozycjonować;

b.   zawiesić, zakończyć lub w inny sposób ograniczyć płatności pieniężne dla Użytkownika, który daną Treść w ramach Platformy umieścił;

c.   zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi w całości lub w części dla Użytkownika, który dopuścił się naruszenia;

d.   zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika, który dopuścił się naruszenia.

6.3. W przypadku, gdy Administrator poweźmie jakiekolwiek informacje, dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu właściwe organy ścigania lub organy sądowe.

7. Publikowanie Treści, moderacja i ograniczenia publikowania Treści:

7.1. Jeśli w ramach funkcjonowania Platformy Administrator stwarza możliwość pozostawienia Treści przez Użytkownika, to Administrator przechowuje ją zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.2. Administrator podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Treści nielegalnych, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

7.3. Administrator w ramach Platformy może dokonać moderacji Treści umieszczanych przez Użytkowników z należytą starannością, obiektywnie i proporcjonalnie oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.

7.4. Administrator nie używa narzędzi służących do automatycznego moderowania treści.

7.5. O moderacji Treści Administrator informuje Uzytkownika, który daną treść umieścił, o ile Administrator dysponuje danymi umożliwiającymi skontaktowanie się z danym Użytkownikiem wraz z podaniem uzasadnienia.

7.6. W uzasadnieniu o podjęciu moderacji Treści Administrator wskazuje konkretne podstawy do zastosowania użytej sankcji.

7.7. W przypadku powzięcia informacji o Treści niezgodnej z warunkami korzystania z Platformy Administrator może wezwać Użytkownika do samodzielnego jej zmoderowania.

7.8. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania Treści bezprawnych, nielegalnych, zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz Treści niezgodnych z warunkami korzystania z Platformy.

7.9. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) podawania w udostępnionych przez Platformę formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika w związku z zawarciem Umów;

b) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Platformę w sposób niezakłócający funkcjonowania Platformy oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie ze      zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowania pozostałych Użytkowników Platformy;

c) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Platformy jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;

d) nieumieszczania treści o charakterze bezprawnym, takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Platformie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;

e) niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Platformę;

f) niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika.

7.10. Administrator nie ma obowiązku monitorowania Treści, które Użytkownicy przekazują lub przechowują w ramach Platformy, ani aktywnego ustalania faktów lub okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

8. Obowiązywanie i zmiany w regulaminie:

8.1. Administrator może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie z ważnych przyczyn, także jeżeli zmienią się warunki zawarcia Umowy na usługi Platformy, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych usług, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych.

8.2. Użytkownicy, którzy posiadają Konto na Platformie, o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta.

8.3. W odniesieniu do Uzytkowników niebędących Konsumentami Administrator może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8.4. Do umów na usługi Platformy zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 3 dni od dnia opublikowania.

8.5. Regulamin podlega prawu polskiemu.

8.6. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Użytkowników niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a Użytkownikami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Administratora.

8.7. Administrator może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Użytkownikiem za 30-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem lub zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi.

8.8. Administrator może wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę o Świadczenie Usług za 14-dniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z Platformy z ważnych powodów, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy naruszono ogólne warunki korzystania z Platformy.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika na podstawie umów zawartych za pośrednictwem Sklepu. Użytkownik, który posiada konto użytkownika, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta użytkownika.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 lutego 2024 r.

Copyright © 2021 EnglishSpeakingMum.pl | Regulamin | Polityka Prywatności