Regulamin platformy

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Platformy, proszę kierować je na adres kursy.englishspeakingmum@gmail.com.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Administrator – Justyna Winiarczyk Langauges for You wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Batalionów Chłopskich 87b/42, 01-307 Warszawa, NIP 7123014670, REGON 385591304,
2) Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Platformy,
3) Platforma – platforma internetowa dostępna pod adresem https://kursy.englishspeakingmum.pl/,

4) Sklep – Sklep internetowy dostępny pod adresem https://englishspeakingmum.pl/sklep
5) Regulamin – niniejszy regulamin

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Platformy, Administrator udostępnia kursy on-line zakupione przez Użytkownika od Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego www.englishspeakingmum.pl
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy, a także prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora.
 3. Do korzystania z Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1) dostęp do Internetu,
  2) standardowy system operacyjny,
  3) standardowa przeglądarka internetowa,
  4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom i przekazu danych w związku z korzystaniem z Platformy, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kursy.englishspeakingmum@gmail.com W reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy. Administrator odpowie na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 3
Korzystanie z Platformy

 1. Platforma zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z kursów on-line, na czas określony w opisie danego kursu na stronie produktu w Sklepie.
 2. W celu skorzystania z kursu Użytkownik musi zalogować się do swojego konta , które zostało dla niego stworzone w wyniku złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu www.englishspeakingmum.pl/sklep
 3. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem i Regulaminem, a w szczególności:
  a. korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystania z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  b. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  c. nie rozpowszechniać kursów dostępnych w Platformie ani ich poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Administratora.
 4. W razie korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Administrator zachowuje prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Platformy.

§ 4
Prawa własności intelektualnej

 1. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na stronach Platformy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratorowi.
 2. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Użytkownika bez zgody Administratorowi, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w ramach Platformy jest Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawartej za pośrednictwem sklepu www.englishspeakingmum.pl/sklep, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych opisane zostały w polityce prywatności dostępnej tutaj: https://englishspeakingmum.pl/polityka-prywatnosci-sklepu/
 3. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Platformy, a co za tym idzie przechowywane na serwerze, na którym zainstalowana jest Platforma. Serwer należy do podmiotu trzeciego, zewnętrznego hostingodawcy, który związany jest z Administratorem umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte z bazy Platformy po usunięciu konta użytkownika w Platformie.
 5. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Administratorowi dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe zostały podane przez Użytkownika na etapie składania zamówienia w sklepie www.englishspeakingmum.pl/sklep, co było dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
 7. Platforma wykorzystuje pliki cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania wszystkich jej funkcji, w szczególności mechanizmu logowania, utrzymywania sesji zalogowanego użytkownika.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika na podstawie umów zawartych za pośrednictwem Sklepu. Użytkownik, który posiada konto użytkownika, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta użytkownika.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2021r.
Copyright © 2021 EnglishSpeakingMum.pl | Regulamin | Polityka Prywatności